جامعه شناسی

مراحل تحقیق علمی

در یک تحقیق علمی علوم اجتماعی باید نکات زیر رعایت شوند

1- مسئله

2 - تئوری : الف تجزیه مسئله ب ساختار مسئله ج تحدید مسئله

3 - عوامل موثر فرضیه یا علل فرضیه ها

4 - عملی کردن :الف شبکه دیاگرام علی ب تعریف ج معرف د واحد سنجش (سوال، گویه ،واحد مشاهده )

5 - تکنیک : (مصاحبه ، مشاهده ، آزمایش و ... )

6 - برنامه سنجش : پرسشنامه ،مشاهده نامه ، برنامه آزمایش

7 - تحقیقات مقدماتی : پرسشگر ، مشاهدگر ،جامعه آماری ، نمونه

8 - تحقیقات اصلینظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.